הוקם אתר אינטרנט שמטרתו למסור שיעורים (באודיו) על כל הרי"ף .

השיעור הוא יומי(חוץ משישי,שבת וחגים המוקדשים לחזרות).

ההספק הוא עמוד רי"ף ליום. בקצב זה ניתן לסיים את כל הרי"ף בשבע שנים.( עיין לוח רי"ף יומי המצורף).

ניתן גם לשמוע את השיעור במקביל וכהשלמה ללימוד הדף היומי. (עיין לוח השוואה בין ריף יומי לבין דף יומי) .

מטרות השיעור:

  • להסביר פשט הרי"ף .
  • להסביר עיקר דברי הפרשן המודפס סביב הרי"ף (כגון: תלמידי רבנו יונה על מסכת ברכות).
  • המטרה העיקרית של הרי"ף היתה ההכרעה ההלכתית בכל סוגיות הש"ס שאינן הלכתא דמשיחא.לכן ניסינו להשלים את ההלכה עד זמננו. הבאנו דעות הפוסקים המתיחסים לכל הלכה המוזכרת ברי"ף: הרמב"ם, הרא"ש, הטור, הב"י, השו"ע והרמ"א, וגדולי האחרונים עד המשנה ברורה והכף החיים.

בנוסף לשיעור אודיו ,הדפסנו את המקורות של כל הפוסקים הנ"ל בלשונם .

וכאן המקום להודות לפרויקט השו"ת בר אילן שממנו לקחנו את רוב המקורות הנ"ל.

 

המלצת גדולי ישראל ללמוד את כל הלכות הרי"ף

 

רמב"ם: באגרת לתלמידו הרב יוסף חכם

"ולא תלמד אלא הלכות הרב ז"ל (רי"ף)"

 

הגר"א: מעשה רב (סוף הלכות תפילה) אות ב':

"ללמוד רב אלפס בכל יום"

 

החפץ חיים : בהקדמה לספרו ליקוטי הלכות:

"על כן אמרתי לייעץ להם עצה טובה, שעל ידי זה יוכלו לרכוש להם בזמן קצר ידיעה גדולה בתורה, והוא לימוד עיקרי ההלכות שבש"ס, והוא לימוד האלפס על כל פנים עם פרש"י ז"ל שעל ידי זה יקיים ג"כ תמיד הפסוק: והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"

"ובאמת היה כמה מאות שנים שהיה נלמד לישראל האלפס לבדו עם פרש"י".

 

הרב קוק : באורות התורה [פרק ט] :

"אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הרי"ף כפשוטן בבקיאות הגונה. וזה נקל מאד להשיג, על ידי קביעות מתונה.העבודה הזו היא נעימה מאד מצד עצמה ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית,של ההקפה הכללית לדעת את הסכום הכללי של כל ההלכות, לפי הקירוב היותר גדול למקורן בש"ס באופן כולל,שרק ע"י קיבוץ כל הפרטים יתייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. וכשיסתגל לו בקיאות מוקפת בהלכות הרי"ף,ממילא תוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין,וירבה לעסוק בתלמוד,בבבלי וירושלמי,בתוספתות וכל דברי חז"ל".

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle